Frovis's destiny

Transform people's lives by providing great experiences on the Internet platform

Mobile Application

Multi-platform application run on Android, Ios, Windows phone operating system

Enterprise Application

Providing optimal operating solutions for enterprises

Website

Website design for individuals and businesses

Training

Train and supply the market with excellent technology engineers

Core Values

Frovis soon established itself as a young company, but soon established itself as the cornerstone of its long-term sustainable development.

Honest integrity
Publicity, transparency in business, executive management with employees as well as customers
Customer oriented
Every effort to innovate and change is to enhance the standard of products and services that Frovis brings to customers
Adaptation and change
Stagnation and self-satisfaction are the enemy to the development of the company
Towards the goal
Top company in the field of innovative and provide multi-platform software solutions for customers

Members

Frovis is the home of the young, dynamic, and also very talented

Nguyễn Văn Quyển

CEO

Con người là tài sản quý giá nhất của công ty, ngoài ra muốn thành công phải tinh khôn và thích nghi với thị trường

Lê Văn Hưng

CTO
Phải khiêm tốn thừa nhận chúng ta không thể biết tất cả mọi thứ, và không thể ngủ quên trên chiến thắng. Bởi vậy chúng ta phải luôn cố gắng, nếu không sẽ sớm bị thay thế.

Nick

Strategic Partner
Sự trì trệ và tự thỏa mãn là kẻ thù đối với sự phát triển của công ty

Phan Đăng Thành

Android Leader
Dám nghĩ dám mơ lớn, bắt đầu từ những cái nhỏ. Cách để bắt đầu là hãy ngừng nói và bắt tay vào làm

Contact

Please send your contact information, as well as comments to the form below.